บริษัท  โทรคมนาคมแห่งชาติ  จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมรื้อถอนของเดิม จำนวน 49 แห่ง ในพื้นที่ ภน.2 โดยวิธีเชิญชวนทั่วไป

          ด้วยบริษัท  โทรคมนาคมแห่งชาติ  จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมรื้อถอนของเดิม จำนวน 49 แห่ง ในพื้นที่ ภน.2 โดยวิธีเชิญชวนทั่วไป กำหนดยื่นเอกสารเสนอราคาในวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 11.00 - 11.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 ลานจอดรถอาคารกลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP : Electronic Government Procurement) ของกรมบัญชีกลาง และต้องวางหลักประกันการเสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 480,430 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารโดยวิธีเชิญชวนทั่วไป ได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า บมจ.โทรคมนาคมแห่ง สาขาศูนย์ราชกาาร ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดขอนแก่น ชั้น 1 อาคาร 4 ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในราคาขุดละ 1,070.00 บาท (หนึ่งพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำหน่ายตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 15.00 โดยจำหน่ายรายละ 1 ชุดเท่านั้น และนำใบเสร็จรับเงิน, และสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พร้อมที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และสำเนาบัตรประชาชน (ผู้รับเอกสาร) ติดต่อขอรับไฟล์เอกสารการเสนอราคาทาง e-mail ประกอบด้วย ชอบเขตของงาน จำนวน 1 ไฟล์ และ QR Code สำหรับดาวน์โหลด TOR เอกสารไฟล์ .PDF ที่เกี่ยวข้อง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ : โทรศัพท์ 0 4324 6562
          รายละเอียดอื่น ๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนพัสดุภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ถนนหน้าเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และที่เว็บไซต์ htp://scm.tot co.th/ หัวข้อ "ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง" วิธีเชิญชวนทั่วไป และสามารถสอบถามทางโทรศัพท์ 0 4324 6562 ในเวลาทำการคะแนนโหวต :
Tab News Sub Department
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
image
image
image