ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี ๒๕๖๓ นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

          นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2563 จำนวน 97 รายการ กำหนดขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 10.15 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และเปิดให้ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดลงทะเบียนเข้าร่วมสู้ราคา ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.00 น. ในวันเดียวกัน หากไม่ได้ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสู้ราคา

          ผู้สนใจสามารถติดต่อดูสภาพพัสดุครุภัณฑ์ได้ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 กันยายน 2564 เวลาราชการ ณ ที่ทำการนิคม ฯ วิธีการเข้าสู้ราคาให้กระทำโดยปากเปล่า ต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาด ที่นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น แต่งตั้งขึ้นและต่อหน้าผู้เข้าสู้ราคารายอื่นๆ และต้องเสนอราคาไม่ต่ำกว่าราคากลาง (ราคาขั้นต่ำ) ที่กำหนดไว้ตามประกาศ เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาด ตกลงขายพัสดุให้กับผู้เข้าสู้ราคาผู้ใด ผู้นั้นจะต้องชำระเงิน ค่ามัดจำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือชำระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ OR Code ผ่านเครื่อง EDC ตามราคาขายทอดตลาดนั้นทันที โดยให้นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นออกใบเสร็จให้เป็นหลักฐาน ของทางราชการนับแต่วันขายทอดตลาด ผู้เข้าสู้ราคาที่ได้เป็นผู้ซื้อพัสดุในการขายทอดตลาดครั้งนี้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการซื้อขายเองทั้งสิ้น

          สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสูง  อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4342 1250 ในวันเวลาราชการ


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
Tab News Sub Department
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
image
image
image