Hi-Light Main
เทศบาลนครขอนแก่น ประชุมติดตามความก้าวหน้าคณะวิจัยโครงการ การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำน่าอยู่อย่างยั่งยืน กรณีจังหวัดขอนแก่น

ที่ ห้องประชุมสีโห เทศบาลนครขอนแก่น นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าคณะวิจัยโครงการการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำน่าอยู่อย่างยั่งยืน กรณี ขอนแก่น (The Sustainable Development of Livable Low Carbon City)โดยมี รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนา ระดับพื้นที่ (บพท.)พร้อมคณะ ,พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมติดตามความก้าวหน้าคณะวิจัยโครงการการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำน่าอยู่อย่างยั่งยืน กรณี ขอนแก่น (The Sustainable Development of Livable Low Carbon City) ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ปีงบประมาณ 2565 เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการและพัฒนาคณะทำงาน ดังนี้

1. เพื่อยกระดับกลไกการสร้างความร่วมมือระดับพื้นที่ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) ที่นำไปสู่การจัดการแผนพัฒนาพัฒนาเมือง ในด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน มนุษย์และสังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ที่จะนำไปสู่การลงทุนสีเขียว และการยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

2. เพื่อจัดการและพัฒนาระบบข้อมูลเปิดของเมืองที่มีอยู่ (City Data Inventory) เพื่อให้เมืองมีระบบในการประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (City Carbon Footprint – CCF) ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองที่นำไปสู่การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

3. เพื่อพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Business Model) และการประยุกต์แผนธุรกิจในพื้นที่ต้นแบบ (Prototype Area) หรือ ย่านคาร์บอนต่ำ (Low Carbon District) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการท้องถิ่น ที่มีการลงทุนและกิจกรรมบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฐานความรู้และเทคโนโลยีพร้อมใช้ของประเทศไทย หรือจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

4. สร้างต้นแบบ Pocket Park/Urban Farm เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่กักเก็บคาร์บอน และยังเป็นการนำพื้นที่ที่รกร้างว่างเปล่า หรือพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาสร้างประโยชน์ให้กับเมือง

5. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ชุมชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน เข้าใจ เข้าถึงรวมทั้งมีส่วนร่วมในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

6. เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเขตพื้นที่เทศบาลและพื้นที่เครือข่าย (ชุมชน วัด สถานประกอบการ หน่วยงานราชการ และสถานศึกษา ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

7. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในเขตเทศบาลและพื้นที่เครือข่าย (ชุมชน วัด สถานประกอบการ หน่วยงานราชการ และสถานศึกษา ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น)

 

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230523134811833


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Navigation
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
Banner Bottom
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government