Hi-Light Main
สาธารณสุขขอนแก่น เปิดอบรม“โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุก โดยอาสาสมัครสาธารณสุขและเครือข่ายจังหวัดขอนแก่น ปี 2567

ที่โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น  นายแพทย์ อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุก โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุข และเครือข่ายจังหวัดขอนแก่น ปี 2567 ตัวแทน อสม. เทศบาลนครขอนแก่น 95 ชุมชน เข้าร่วมอบรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการเฝ้าระวังให้แก่อาสาสมัครและเครือข่ายให้เป็นปัจจุบัน รู้เท่าทันผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังให้ดียิ่งขึ้น

โดยแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาเครือข่ายเพื่อปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ประกอบด้วย กลยุทธ์ 3S ได้แก่ 1. การขยายกลุ่มเป้าหมาย (Start Up)โดยมุ่งเป้าเพิ่มจำนวนสมาชิกร่วมดำเนินการให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น 2. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง (Strengthening) ด้วยการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการตำเนินงานเครือข่ายในชุมชน และ 3. การขยายผลต่อยอด (Scaling Up) ด้วยการส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานต่อเนื่องไปยังชุมชนอื่นๆ

ที่ผ่านมาเครือข่ายการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ประกอบด้วย หลายภาคส่วนทั้งราชการ ภาคประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อ.ส.ม.) รวมทั้งผู้บริโภค โดยอาสาสมัครสาธารณสุข นับเป็นกำลังหลักที่ช่วยทั้งการตรวจสอบ การเฝ้าระวังและการจัดการเรื่องร้องเรียนได้เป็นอย่างดี  ในปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านมา จังหวัดขอนแก่นมีจำนวนสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพรวมทั้งสิ้น 3,291 แห่ง ประเภทของสถานประกอบการด้านสุขภาพที่ได้รับอนุญาตมากที่สุด ได้แก่ สถานประกอบการ ด้านอาหาร ด้านสถานพยาบาล และด้านยา ตามสำดับ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต 2566 จำนวนรวมทั้งสิ้น 12,075 รายการ ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตมากที่สุด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย ตามลำดับ

นอกจากนี้ ยังต้องควบคุมกำกับผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพอื่นๆ อีก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ วัตถุอันตราย เครื่องมือแพทย์ และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ส่วนการจัดการเรื่องร้องเรียนนั้นได้รับเรื่องร้องเรียนด้านคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการ ในปีงบประมาณ 2566 จำนวนทั้งสิ้น 82 ราย ประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีการร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามลำดับ

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Navigation
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
Banner Bottom
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government