สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จังหวัดขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์