สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จังหวัดขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์

เยี่ยมชมเว็บไซต์ สวท.ขอนแก่น