ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564

          ด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรมอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่อุทิศตนปฏิบัติงานต้านสิทธิมนุษยชนให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ประวัติผลงานให้เป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจแก่บุคคลหรือองค์กรอื่นในสังคมรวมทั้งเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของบุคคลหรีอองค์กรที่เข้ารับการคัดเลือก

          1.เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

                    1.1 มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน แม้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความยากลำบาก ทั้งนี้ การดำเนินการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดังกล่าว ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

                    1.2 มีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่นเป็นรูปธรรม อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ต่อชุมชน จนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลและ

                    1.3 มีการดำเนินงานและให้ความสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง

                    1.4 มีการดำเนินงานด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

          2. เป็นบุคคลหรีอองค์กรที่ไม่เคยได้รับรางวัลนี้ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาก่อน ทั้งนี้ ผู้ไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก ได้แก่ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2. รางวัลที่ได้รับ

          บุคคลและองค์กรที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับโส่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล รางวัลละ25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวม 8 รางวัล

3. วิธีการพิจารณาคัดเลือก

          พิจารณาคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยใช้แนวทางการพิจารณาผลงานโดยรวมของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

          1) มีการทำงานต้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นที่ประจักษ์

          2) มีประสบการณ์ ภารกิจขอบเขต และระยะเวลาในการทำงานในส่วนที่กับสีหธิมนุษยชน

          3) มีความเสี่ยง ความยากลำบาก หรือความทุ่มเทในการทำงานเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยขน และส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต

          4) มีการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนที่ส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดคุณค่และการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานต้านสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง และยั่งยืน

4. หลักฐานการสมัคร

          4.1 แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน

          4.2 รูปถ่ายติดใบสมัครขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 1 ปี

4.3 ข้อมูลประกอบการพิจารณาอื่น ๆ (ถ้ามี)

5. ระยะเวลาการสมัครยื่นใบสมัคร

          ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

6. วิธีการสมัคร

          6.1 สามารถสมัครโดยการเสนอชื่อตนเองหรือเสนอชื่อผู้อื่นได้ทั้งบุคคล และองค์กรภาครัฐ ภาคเอกขน และองค์กรพัฒนาเอกชน

          6.2 สามารถตาวน์โหลตใบสมัคร จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (www.nhrc.or.th)

          6.3 จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

                    1) ส่งด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยถือวันที่หน่วยงานลงรับเรื่องเป็นสำคัญ

                    2) ส่งทางไปรษณีย์ โดยนับวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ไปที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯอาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10230 (สมัคร/เสนอชื่อบุคคลหรีอองค์กรดีเด่น)

                    3) ส่งทางอีเมล hrpro62@hotmail.com ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2564

          6.4 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางมณีรัตน์ บวรพิสิฐกุล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 3930 โทรศัพท์มือถือ 09 5967 6908 และนายชาติชาย ชงสกุล หมายเลขโทรศัพท์0 2141 3925 โทรศัพท์มือถือ 08 1250 6489 กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคะแนนโหวต :
Tab News Sub Department
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
image
image
image