จ.ขอนแก่น เตรียมผ้าคลุมไหล่ไหมมัดหมี่ ลายแคนแก่นคูณ มอบเป็นของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม เจ้าหน้าที่อาวุโส ด้านคลังเอเปค

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ด้านคลังเอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting : APEC SFOM) ซึ่ง กระทรวงการคลัง ได้คัดเลือกจังหวัดขอนแก่น เป็นสถานที่จัดการประชุม ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2565 ว่า ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะผ้ามัดหมี่ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นภูมิปัญญาที่สืบสาน พัฒนา ต่อยอด มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีการศึกษาถึงแนวโน้มของความต้องการ หรือค่านิยมของชาวโลกในปัจจุบัน คือการรักษาสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น ได้รับการรับรองจากสภาหัตถกรรมโลก ของ UNESCO ในการเป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ มาเป็นเวลา 4 ปี และได้มีการออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดขอนแก่น คือ “ลายแคนแก่นคูน” สื่อความหมายถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และนิสัยใจคอของชาวขอนแก่น ได้อย่างชัดเจน

“ ก้าวที่สำคัญนับจากนี้ไปคือ การนำผ้ามัดหมี่ลายแคนแก่นคูนของจังหวัดขอนแก่นก้าวไปสู่กระแสความนิยม หรือเทรนด์ที่เป็นที่นิยมของคนทั้งโลก นั่นก็คือ การเป็นผ้ามัดหมี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีขั้นตอนกระบวนการผลิตที่เป็นการลดก๊าซเรือนกระจก ช่วยป้องกันสภาวะโลกร้อน โดย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ขอนแก่น ได้ดำเนินการขอใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ๊นท์ ผ้าไหมมัดหมี่ขอนแก่น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผ้าไหม ปีละกว่า 2,000 ล้านบาทแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าไทยความสามารถในการแข่งขันในเวทีการค้าโลกได้อีกด้วย

โดย รศ.ดร.กิตติโรจน์ หวันตาหลา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการศึกษาขั้นตอนต่างๆ ของการผลิตผ้าไหม การเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการผลิต สารขาเข้า สารขาออก และเก็บตัวอย่างน้ำเสียจากกระบวนการผลิต ส่งไปตรวจวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ (BOD) และค่าที่บอกคุณภาพของน้ำ (COD) เพื่อใช้ในการหาค่าสัมประสิทธิ์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และคำนวณค่าคาร์บอนฟุตพริ๊นท์ของผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมมัดหมี่ลายแคนแก่นคูน”

สำหรับกระบวนการผลิตผ้าคลุมไหล่ไหมมัดหมี่ลายแคนแก่นคูน ประกอบด้วย การเตรียมเส้นยืน การเตรียมเส้นพุ่ง ออกแบบการวางสีและลายมัดหมี่ การฟอกกาว การย้อมสีและการทอผ้า โดยกลุ่มผู้ทอผ้าที่ร่วมดำเนินการ ประกอบด้วย 1.กลุ่มผู้ทอผ้าบ้านหนองบัวน้อย ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล และ 2. กลุ่มผู้ทอผ้า บ้านหัวฝาย ตำบลปอแดง อำเภอชนบท คาดว่าจะได้ผ้าคลุมไหล่มัดหมี่ลายแคนแก่นคูน ขนาด 60 ? 200 ซม. ไม่น้อยกว่า 30 ผืน เพื่อมอบเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ด้านคลังเอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting : APEC SFOM) ของกลุ่มเศรษฐกิจทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ ยังจะมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่จะติดแสดงไว้ในผ้า ประกอบด้วย สติ๊กเกอร์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อให้ผู้รับได้รับรู้ถึงคุณค่าของผ้าคลุมไหล่ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีข้อมูลองค์ประกอบที่จัดทำในรูปแบบ QR code เพื่อให้ได้รับทราบถึงกระบวนการผลิตและแหล่งกำเนิดสินค้า และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำวัสดุที่ใช้ในการผลิตที่มีแหล่งที่มาที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้สินค้าที่มีคุณค่าของจังหวัดขอนแก่น ไปสู่สายตาของชาวโลก

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220617154622803


image รูปภาพ
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
image
image
image