ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM) วันที่ 23 มิถุนายน 2565

ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า ในระหว่างวันที่ 22 –23 มิถุนายน 2565 กระทรวงการคลัง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM) ณ จังหวัดแก่น

โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคและองค์การระหว่างประเทศ อาทิ องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. ผลการหารือในประเด็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดำเนินนโยบายการคลังโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในส่วนของการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ที่ควรเป็นเครื่องมือที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ (User-Friendly) และเอื้อต่อการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการออกแบบนโยบายต่อไปได้นอกจากนี้ การพัฒนาการเชื่อมโยงการชำระเงินข้ามพรมแดนควรคำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ เช่น การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กฎหมายและกฎระเบียบภายใน การกำหนดและการชำระราคาที่เหมาะสม การระงับข้อพิพาท เป็นต้น และการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ประชุมเห็นควรให้พิจารณาถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้าถึงแหล่งทุนของ SMEs พร้อมกับการปกป้องนักลงทุนในตลาดดังกล่าวด้วย

2. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเซบูสู่การปฏิบัติฉบับใหม่ ที่ประชุมได้หารือและรับทราบความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเซบูสู่การปฏิบัติฉบับใหม่ (New Strategy for Implementation of the Cebu Action Plan: New CAP) ที่ได้รับรองในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 28 ในการนี้ ผู้แทนสมาชิกเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผน New CAP ของเขตเศรษฐกิจตน

ทั้งนี้ การประชุม APEC SFOM ในวันที่ 22 –23 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดขอนแก่น สะท้อนความมุ่งมั่นของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคในการพัฒนาด้านเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลและถือเป็นโอกาสอันดีในการพบปะหารือและแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของแต่ละสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค ซึ่งกระทรวงการคลังได้นำเสนอการดำเนินงานที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมถึงศักยภาพของไทยในการพัฒนาด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมุ่งไปสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล

ซึ่งข้อสรุปและผลลัพธ์ของการประชุม APEC SFOM จะนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM) ครั้งที่ 29 ในช่วงเดือนตุลาคม 2565 ที่จะจัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ต่อไป

 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220623133942548


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
image
image
image