มข.จัดอบรม STEAM Education ปลูกฝังแนวคิดพัฒนาเทคโนโลยี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ที่ห้องประชุมชั้น 4 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู สำหรับอาเซียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนร่วมมือกับ บริษัท Toyo System Co., LTD. และ The Mathematics Certification Institute of Japan และ มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด จัดสัมมนา “University-Industry Collaboration seminar” ภายใต้หัวข้อ “Development of Environmental Consciousness in Problem-Solving based on STEAM Education” ในโครงการสร้างจิตสำนักทางสิ่งแวดล้อม โดยใช้ STEM Education ในการแก้ปัญหา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการและรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน กล่าวเปิดงาน และมี Mr. Hideki Shoji Chairman of the Board, President & CEO of TOYO SYSTEM Co., LTD. Keynote Speaker เป็นวิทยากร ในหัวข้อ“Corporate Social Responsibility” ร่วมบรรยายผ่านทางออนไลน์ จากประเทศญี่ปุ่น โดยมี นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมออนไลน์

สำหรับโครงการ “สร้างจิตสำนึกทางสิ่งแวดล้อม โดยใช้ STEAM Education หรือ แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้และสามารถนาองค์ความรู้ ไปพัฒนาจนเกิดทักษะในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา” ร่วมกันระหว่าง 4 องค์กร จาก 2 ประเทศ ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท Toyo System ประเทศญี่ปุ่น สถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น (SUKEN Japan) และ มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง Education and academic transformation โดยเป้าหมายหลักเพื่อมุ่งส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนตอบโจทย์เรื่อง SDG ที่มหาวิทยาลัยกำลังขับเคลื่อน และสนับสนุนการจัดการศึกษาในทิศทางของโลก

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการและรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน กล่าวว่า ตามที่หลายท่านอาจจะทราบแล้วว่า บริษัท TOYO SYSTEM ได้ทำ CSV กับเมืองอิวากิ จังหวัด Fukushima ที่สามารถพลิกฟื้นให้ผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากการระเบิดของไฮโดรเจน เมื่อปี 2011 สามารถฟื้นตัวกลับมาได้ภายในระยะเวลาไม่กี่ปี รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ญี่ปุ่นเคยประสบปัญหาซึ่งก่อให้เกิดโรคภัยต่าง ๆ ในช่วงปี 1910 – 1972 รวมทั้งเหตุการณ์ระเบิดนิวเคลียร์ที่ Hiroshima เป็นประสบการณ์ที่คนญี่ปุ่นพบ อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยี แต่กรณีที่ Fukushima สามารถฟื้นตัวกลับมาได้ภายในระยะเวลาไม่กี่ปี ซึ่งเป็นผลมาจากการให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ประธาน Shoji จึงมองเห็นว่า หากในอนาคตเมื่อประเทศไทยมีการพัฒนาเทคโนโลยีไปมากกว่านี้ แต่ถ้าขาดการสร้างความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม ก็อาจจะประสบปัญหาเหมือนประเทศญี่ปุ่นตามที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น ท่านจึงมีความตั้งใจอย่างสูงในการทำความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนโครงการต่อเนื่อง 5 ปี ในการสร้างจิตสำนึกทางสิ่งแวดล้อม โดยใช้ STEAM Education

Mr. Hideki Shoji Chairman of the Board, President & CEO of TOYO SYSTEM Co., LTD. กล่าวว่า ปลายศตวรรษที่ 18 อุตสาหกรรม ทำให้ชีวิตมนุษย์มีความสะดวกสบายมากขึ้น คนตามภูมิภาคย้ายเข้ามาในเมืองใหญ่หมด ทำให้มีปัญหาเกิดขึ้น ในขณะนั้นต้องยอมรับว่าวงการอุตสาหกรรมถนอมรักษาสิ่งแวดล้อมน้อยไป กล่าวคือยังไม่สามารถคิดผสานระหว่างเทคโนโลยีและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ ฉะนั้นทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 4 ด้าน ได้แก่ คุณภาพน้ำ อากาศ ของเสีย และสิ่งรบกวน ด้านคุณภาพน้ำ ขาดไม่ได้ในชีวิต แต่เมื่อปนเปื้อนสกปรก จากการทำธุรกิจอุตสาหกรรมของเราต้องคิดคำนึงสิ่งนี้ให้มาก

 

 

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220811142719907


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
image
image
image