ครั้งแรกในภาคอีสาน LAB Future & BIO Expo 2022 ดันเครื่องมือแล็บอีสานโต ชูแล็บเทคคู่ไบโอเทค ตอบโจทย์พัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนเเก่น นายศุภชัย ลีเขาสูง ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน LAB FUTURE & BIO EXPO 2022 ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน และนักธุรกิจในพื้นที่ภาคอีสานเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายศุภชัย ลีเขาสูง ปลัดจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงาน LAB FUTURE & BIO EXPO 2022 เป็นการจัดครั้งแรกในภาคอีสาน ที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 เป็นงานแสดงเทคโนโลยี เครื่องมือและบริการ เคมีภัณฑ์และสารมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการพัฒนาและการลงทุนสำหรับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะเป็นการพลิกโฉมโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอีสาน ถือเป็นการปักหมุดขยายโอกาสเติบโตเครื่องมือแล็บ และไบโอเทคของภาคอีสานสู่มาตรฐานและเศรษฐกิจใหม่ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมาย เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ สำหรับการลงทุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนองค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญในตลาดแล็บและไบโอเทคให้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และจับคู่ธุรกิจเพื่อให้มีการต่อยอดและยกระดับองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ เพราะตลาดแล็บนั้นมีความหมายมากกว่าห้องแลปหรือห้องปฏิบัติการฯ แต่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงไปถึง การวิจัยและพัฒนาทั้งจากภาครัฐที่เกี่ยวกับ เกษตรกรรม การพาณิชย์ ปศุสัตว์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การค้าและการลงทุน การผลิตสินค้าและบริการให้มีมาตรฐาน รวมทั้งวงการสาธารณสุขด้วย ดังนั้น หากตลาดเครื่องมือแลบอีสานเติบโต เราจะสามารถสร้างให้อีสานเป็นพื้นที่แห่งไบโอเทคที่จะตอบโจทย์การพัฒนาในระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้

ด้านนายธีรยุทธ ลีลาขจรกิจ ผู้อพนวยการบริษัท แอดลิบ แมเนจเม้น จำกัด กล่าวว่า การงาน LAB Future & BIO Expo 2022 บริษัทได้ร่วมกับ ขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ ภาคีเครือข่ายกว่า 40 องค์กร จัดงานแสดงเทคโนโลยี เครื่องมือและบริการทางห้องปฏิบัติการ ฯ และการเจรจาธุรกิจ บนพื้นที่กว่า 3,500 ตารางเมตร มีผู้แสดงงานจากกลุ่มผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องมือแล็บและไบโอเทค เคมีภัณฑ์และสารมาตรฐานกว่า 80 บริษัท 500 แบรนด์จากทั่วโลก และงานแสดงวัสดุอุปกรณ์เพื่อวิเคราะห์ทดสอบที่แม่นยำและได้มาตรฐานในสาขาต่าง ๆ อาทิ งานนิติวิทยาศาสตร์ การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อต่าง ๆ การพัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์ การสกัดสาร CBD ฯลฯ รวมทั้ง โอกาสการพัฒนาเครื่องมือในห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก เวชศาสตร์ชันสูตร สารสนเทศ และระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการฯ และห้องปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังมีห้องแล็บชั้นนำร่วมเปิดให้บริการวิเคราะห์ตรวจสอบ ด้านต่าง ๆ จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการฟีโนมนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรมหม่อนไหม ฯลฯ พร้อมแสดงห้องแล็บแห่งอนาคต โดยศูนย์นวัตกรรมและวิจัยมิตรผล

“งาน LAB Future & BIO Expo 2022 ยังมีส่วนโซนพื้นที่ BIO Next เชื่อมต่องานวิจัยด้านไบโอเทคสู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจอีสานจากโครงสร้างพื้นฐานเน้นสินค้าเกษตร ที่มีกลไกราคาและปริมาณการผลิตเป็นตัวขับเคลื่อน สู่เศรษฐกิจที่มีมูลค่า มาตรฐานและนวัตกรรมสร้างสรรค์มากขึ้น ทั้งอาหารแห่งอนาคต และนวัตกรรมการเกษตร ผ่านการสนับสนุนเงินทุนและสิทธิประโยชน์โดยหน่วยงานภาครัฐ อาทิ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)”

และการจัดงานงาน LAB Future & BIO Expo 2022 จะช่วยส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องมือแล็บและการลงทุนศูนย์วิจัยและพัฒนาในภาครัฐและเอกชนมากขึ้นในภาคอีสาน และลุ่มน้ำโขง กว่า 500 ล้านบาทผ่านการเจรจาธุรกิจภายในงาน และสนับสนุนคุณภาพงานค้นคว้าวิจัยในจังหวัดขอนแก่น และภาคอีสานจากเทคโนโลยี และเทคนิคด้านเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการฯ ล่าสุด ที่สำคัญ งาน LAB Future & BIO Expo 2022 จะสามารถสร้างชุมชนเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ และการลงทุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในระดับประเทศและกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งเป็นเวทีเจรจาทางธุรกิจและหุ้นส่วนการวิจัยพัฒนา ด้านต่าง ๆ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

 

 

 

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่นคะแนนโหวต :
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
ข่าวฝาก
image
image
image
image