ฟังวิทยุออนไลท์ 99.5

นครขอนแก่น จัดพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา นำความรู้สู่โรงเรียนวิถีพุทธ

ที่ ห้องประชุมอาคารอาคันตุกะ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต.โคกสี จ.ขอนแก่น พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น , พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ. ดร.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และนายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) โดยมีพระภิกษุสงฆ์ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 11 โรงเรียน ร่วมในพิธี

สำหรับ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่าง สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น , มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น , องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และสนับสนุนนโยบายการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการ ของโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น , เพื่อส่งเสริมการบริการวิชาการพระพุทธศาสนา สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น , เพื่อพัฒนาพระสอนศีลธรรมสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในการสอนศีลธรรมให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีศีลธรรม คุณธรรม มีปัญญา ทักษะการคิดและมีความสุขในการเรียนรู้

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพผู้เรียน ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากภายในอย่างแท้จริง ตามนโยบายคุณธรรมนำความรู้สู่โรงเรียนวิถีพุทธ อีกทั้ง ยังมีข้อตกลงดำเนินการร่วมกันภายใต้กรอบและแนวทางความร่วมมือ ดังนี้ เพื่อส่งเสริม ผลักดัน และประสานความร่วมมือในการร่วมดำเนินการทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม ของพระสอนศีลธรรมสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

 

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230523134903834


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government