เทศบาลนครขอนแก่น ถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการขยะชุมชน โครงการ ชุมชน วัด ร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง

ที่ศาลาชุมชนดอนหญ้านาง 1 เทศบาลนครขอนแก่น นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดการประชุมปฏิบัติการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนลดปริมาณขยะ และกิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามโครงการชุมชน วัด ร่วมใจ ลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง ปีงบประมาณ 2566 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน ประกอบด้วย 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนดอนหญ้านาง 1, 2, 3 เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการขยะอินทรีย์ในรูปแบบ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดในชุมชนและวัดเป้าหมาย ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนและวัด ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และพัฒนาการจัดการขยะในชุมชนสู่การเป็นชุมชนปลอดขยะ

ตามที่ เทศบาลนครขอนแก่นได้รับนโยบายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ รณรงค์ให้ประชาชนทุกครัวเรือนทำการคัดแยก ขยะเปียก หรือขยะอินทรีย์ จึงได้จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะชุมชนและกิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามโครงการชุมชนวัดร่วมใจ ลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง ปีงบประมาณ 2566

ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดและช่วยลดก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลทำให้ให้เกิดภาวะโลกร้อน, สามารถนำความรู้การจัดการขยะชุมชนไปกำจัดในรูปแบบ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยเป็นถังที่มีลักษณะทรงกระบอกเจาะก้นถังและนำไปฝังลงในพื้นดินลึกประมาณ 2/3 ของถังและนำเศษอาหารที่รับประทานเหลือรวมทั้งเศษผัก ผลไม้ที่เหลือจากการบริโภค ทิ้งลงในหลุมถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เมื่อเต็มให้ถอดถังออกและฝังกลบขยะเศษอาหารที่ทิ้งลงในถัง และนำถังไปหาจุดฝังใหม่ต่อไปเรื่อยๆ ขยะอินทรีย์ที่ทิ้งรวมกับขยะทั่วไปมีสัดส่วนมากถึง ร้อยละ 60 จากขยะที่ส่งกำจัดวันละ 170 ตัน เทศบาลนครขอนแก่น มีครัวเรือนในชุมชนที่จัดตั้งแล้ว 95 ชุมชน ประมาณ 27,000 ครัวเรือน หากสามารถคัดแยกขยะเปียก หรือขยะอินทรีย์จากครัวเรือนเหล่านี้ คาดการณ์ในการลดปริมาณขยะก่อนเข้าสู่ระบบเก็บขนได้ไม่น้อยกว่า 20 ตันต่อวัน หรือประมาณ 7,300 ตันต่อปี และปริมาณขยะที่ลดได้นี้จะถูกส่งต่อไปยังกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้สมัครร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) และสามารถนำมาคำนวณปริมาณคาร์บอนเครดิตจำหน่ายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจและส่งรายได้คืนกลับมายังท้องถิ่น ภายใต้กระบวนการทวนสอบตามมาตรฐานขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก โดยเทศบาลนครขอนแก่น จะดำเนินโครงการเพื่อถ่ายทอดความรู้และนำไปสู่การปฏิบัติ เรื่องการจัดการขยะชุมชนและกิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน แก่ชุมชนในเขตเทศบาลทั้งหมด จำนวน 95 ชุมชนต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230531115344299


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
ประกวดราคา
ประกวดราคา
สมัครงาน
สมัครงาน
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government