เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายเปิดเวทีขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านเมืองขอนแก่น

ที่ ห้องประชุมสีโห เทศบาลนครขอนแก่น นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและขอทาน ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น ปีงบประมาณ 2566 “การประชุมภาคีในท้องถิ่น เพื่อสื่อสารข้อเสนอต่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง (กลุ่มคนไร้บ้าน)”เวทีที่ 2 โดยมี นางวิจารย์ ชูรัตน์ ผู้อำนายการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น, ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนนามกุล ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านจังหวัดขอนแก่น , นายณัฐวุฒิ กรมภักดี ผู้จัดการศูนย์ประสานกลุ่มเพื่อคนไร้บ้านจังหวัดขอนแก่น มาร่วมรับฟัง เสนอแนะ “เสียงสะท้อนและข้อเสนอความคิดเห็น ต่อการคุ้มครอง ดูแล คนไร้บ้าน-ไร้ที่พึ่งเมืองขอนแก่น ”

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ลงนามบันทึกข้อกลงว่าด้วยความร่วมมือ "การพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และขอทานในชุมชนร่วมกับเทศบาลนคร และเมืองพัทยา จำนวน 25 จังหวัด" และจังหวัดขอนแก่น เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ดำเนินการ เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือของเครือข่ายระดับพื้นที่ ในการสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่ให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนามาตรการและกลไก รวมถึงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน

สำหรับการดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วย 6 เวที ดังนี้ เวทีแรก คือ การประชุมประชาคมคนไร้บ้านเมืองขอนแก่น เพื่อพัฒนาและคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น เพื่อนำข้อเสนอจากกลุ่มคนไร้บ้าน และคนไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมาขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ในการสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่ให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนามาตรการและกลไก ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่ง ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

เวทีที่ 2 เป็นการดำเนินกิจกรรมนำเสนอข้อมูล โดยนายณัฐวุฒิ กรมภักดี ผู้จัดการศูนย์ประสานกลุ่มเพื่อนคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น กล่าวถึง "สถานการณ์ปัญหาและข้อเพื่อการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่ง จากการประชาคมกลุ่มคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านเมืองขอนแก่น" พบว่าข้อมูลคนไร้บ้านและกลุ่มเสี่ยงไร้บ้านขอนแก่น ปี 2559 พบจำนวน 136 คน, ปี 2560 พบจำนวน 119 คน, ปี 2561พบจำนวน 146 คน.ปี 2562 พบจำนวน 68 คน ,ปี 2563 พบจำนวน 120 คน, ปี 2564 พบจำนวน 95 คน ปี 2566 พบจำนวน 85 คน ต่อด้วยเปิดวงแลกเปลี่ยนสนทนาทางสังคม (Dialogue) เพื่อรับฟังหน่วยงานภาคีเครือข่ายท้องถิ่นในการเชื่อมร้อยการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งเมืองขอนแก่น และประมวลสรุปข้อเสนอสำคัญจากภาคีเครือข่ายและการทำงานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งเมืองขอนแก่น โดย ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนนามกุล ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น เพื่อให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปตามข้อตกลงบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีการพัฒนางานด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหา และคุ้มครองสวัสดิภาพให้คนไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อน และผู้กระทำการขอทานตามบริบทและความต้องการของพื้นที่อย่างสัมฤทธิ์ผลต่อไป

 

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230601114416114


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
ประกวดราคา
ประกวดราคา
สมัครงาน
สมัครงาน
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government