จ.ขอนแก่น กำหนดพื้นที่ระวางเพิ่มเติม การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมให้กับประชาชนใน 8 อำเภอ

ที่ ห้องประชุมเสียงแคน นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ ที่จะทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม)จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2 /2566 เพื่อกำหนดพื้นที่เพิ่มเติมจากเดิม ซึ่งกำหนดไว้แล้ว 8 อำเภอ

นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศกำหนดท้องที่เพื่อทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน และสอบเขตโฉนดที่ดิน อำเภอชุมแพ หนองสองห้อง พล ภูเวียง เมืองขอนแก่น บ้านแฮด ชนบท และเปือยน้อย ในท้องที่ จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งกำหนดวันเริ่มต้นของการเดินสำรวจรังวัดในวันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์-พิษณุโลก-ชัยภูมิ-ขอนแก่น ได้จัดเจ้าหน้าที่สายสำรวจลงปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย และได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่และระวางตามประกาศของจังหวัดขอนแก่น เรื่อง กำหนดท้องที่และวันเริ่มต้นทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินและสอบเขตโฉนดที่ดินแล้ว ปรากฎมีเหตุขัดข้องในการปฏิบัติงาน ว่า บางพื้นที่ สามารถดำเนินการได้แต่เป็นพื้นที่นอกระวางที่ประกาศกำหนดท้องที่ในการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อให้งานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่ความต้องการของประชาชน และบรรลุตามเป้าหมายของกรมที่ดินและกระทรวงมหาดไทย จึงเห็นควรเสนอข้อมูลพื้นที่ให้คณะกรรมการกำหนดพื้นที่เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อพิจารณาพื้นที่เพิ่มเติมต่อไป

น.ส.ปุณยนุช เรืองเชิงชุม หัวหน้าฝ่ายวิชาการสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก ตามกฎหมายแนวข้อหารือ ของ ป.ป.ช.กำหนดให้มีคณะกรรมการขึ้น 1 ชุด เพื่อกำหนดพื้นที่ก่อนดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมให้กับประชาชน เป็นการประชุมกำหนดพื้นที่เพิ่มเติมจากเดิม ซึ่งกำหนดไว้แล้ว 8 อำเภอ ซึ่งระหว่างการดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจได้แจ้งว่า ในพื้นที่ที่ติดกันไม่อยู่ในระวาง ประกอบกับบางระวางปริมาณงานมีน้อยไม่เพียงพอต่อการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ ที่ได้กำหนดลงพื้นที่แล้วแต่มีปริมาณงานไม่ได้ตามเป้าหมาย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดระวางเพิ่มเติม ประกอบกับในพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีราษฎรในพื้นที่ติดกัน แต่ไม่อยู่ในระวางตามประกาศกำหนดพื้นที่ ซึ่งได้มีข้อร้องเรียนและมีการฟ้องศาลปกครอง บางราย จึงจำเป็นจะต้องมีการกำหนดระวางเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของปริมาณงาน และปริมาณของการร้องเรียน ซึ่งคณะกรรมการได้ประชุมแล้วพิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นที่ที่นำเสนอขอให้กำหนดระวางเพิ่มเติมทุกระวาง ที่ได้เสนอ โดยการประชุมครั้งนี้จะเป็นระวางที่กำหนดเพิ่มเติมเฉพาะในอำเภอตามประกาศจังหวัด 8 อำเภอที่ได้ประกาศไปแล้ว

ส่วนเรื่องปัญหาการออกเดินออกโฉนดที่ดิน เช่น พื้นที่ที่ครอบครองในพื้นที่ป่าสงวน ในมาตรา 58 ของประมวลกฎหมายที่ดิน ที่กำหนดว่าพื้นที่ที่รัฐมนตรีจะมีประกาศให้เดินสำรวจ จะเป็นพื้นที่ที่ยกเว้น ที่ดินของรัฐ รวมถึงพื้นที่ที่ไม่ใช่เขตป่า โดยในเขตป่าสงวน จะไม่กำหนดระวาง คือไม่สามารถทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินได้ แต่ราษฎรสามารถยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน เป็นการเฉพาะรายต่อ สำนักงานที่ดินในพื้นที่ได้ โดยราษฎรจะต้องมีหลักฐาน ส.ค.1 เพื่อที่จะสามารถออกโฉนดในเขตที่ดินของรัฐได้ เพื่อเป็นหลักฐานในการโต้แย้งว่ามีการครอบครองมาก่อนประเมินกฎหมายที่ดินของรัฐ วันที่ 2 ธันวาคม 2479

 

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230601132946152


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
ประกวดราคา
ประกวดราคา
สมัครงาน
สมัครงาน
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government