Hi-Light Main
บพท.ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เปิดเวทีให้ Young smart farmer ขอนแก่นพัฒนาศักยภาพและคุณภาพขยายฐานการตลาดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เป็นประธานเปิดการอบรม Young smart farmer (YSF) และบรรยายพิเศษ หัวข้อ "แนวทางการขับเคลื่อนองค์กร YSF สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของกรมส่งเสริมการเกษตร" เพื่อพัฒนาศักยภาพของ Young smart farmer สู่การรวมกลุ่มกันเป็นนิติบุคคลในการขับเคลื่อนการผลิต การตลาดพร้อมแสวงหาแหล่งทุน โดยมีนางสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ พร้อมด้วย รศ.ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล หัวหน้าโครงการวิจัยฯและผู้เข้าร่วมทั้งเป็น Young smart farmer และวิสาหกิจชุมชน จำนวน 50 คน เพื่อนำไปขยายผลกับเครือข่ายต่อไป

โดยมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวทางการขับเคลื่อนองค์กร YSF พัฒนาที่ยั่งยืนของกรมส่งเสริมการเกษตร” โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น การเสวนาในหัวข้อการเชื่อมโยงตลาดของผลิตภัณฑ์จากเกษตรบนพื้นฐานเศรษฐกิจสีเขียว และการนำประสบการณ์เรื่องการตลาดและทิศทางในอนาคตของผลผลิตและผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานเศรษฐกิจสีเขียวของเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จมาสร้างแรงบันดาลใจให้เกษตรกรรุ่นใหม่ด้วย โดยมุ่งหวังให้เป็นการพัฒนาศักยภาพของ Young Smart Farmer และวิสาหกิจชุมชนสู่การรวมตัวกันเป็นองค์กรนิติบุคคลในการขับเคลื่อนการผลิต การตลาดและแหล่งทุน ให้ความรู้ สร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการผลิต การตลาด และแหล่งทุนร่วมกัน”

นางสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ หรือ Earthsafe foundation กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้จะเป็นการนำร่องให้ Young smart farmer และวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้วแต่ขาดการทำการตลาดที่ดีมาร่วมหาเป็นแนวทางของรูปแบบองค์กรสู่การขับเคลื่อนการเกษตร ทั้งการผลิต การตลาด และแหล่งลงทุน เพื่อนำไปขยายผลกับเครือข่าย สร้างสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการและตรงใจผู้บริโภค และยังสร้างมูลค่าสินค้าให้เกิดความเข้มแข็งและมั่นคลในอาชีพ

รศ.ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มข.และหัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวว่า ทางโครงการวิจัยได้ทำการศึกษา ในด้านกลไกการเงินใหม่เพื่อช่วยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ YSF วิสาหกิจชุมชน ให้เกิดความยั่งยืน สามารถเชื่อมโยงกับการตลาดและแหล่งทุนได้ สิ่งหนึ่งก็คือการรวมตัวกันเป็นองค์กรนิติบุคคลที่มีกฎหมายรองรับ ดังเช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มูลนิธิ หรือสมาคม ส่วนจะเป็นรูปแบบใดนั้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมต่อการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มดังกล่าว เช่น การทำธุรกิจเกษตร การขับเคลื่อนตลาด ในรูปแบบใดที่จะให้การดำเนินงานคล่องตัว และไม่ผิดระเบียบข้องบังคับที่จดทะเบียนไว้ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ จะได้ให้ความรู้ครบทุกประเด็น

Young Smart Farmer จังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งเมื่อปี 2557 เริ่มต้นเพียง 50 ราย ปัจจุบันมีสมาชิก 324 ราย มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนขับเคลื่อนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2567 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายผลักดันตลาดนำ นวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ โดยให้ Young smart farmer เป็นกลุ่มแนวนโยบาย การอบรมครั้งนี้ คาดหวังว่า YSF และวิสาหกิจขุมชนในจังหวัดขอนแก่น ที่เป็นพื้นที่นำร่อง จะได้แนวทางรูปแบบองค์กรสู่การขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร ทั้งการผลิตรตลาด แหล่งทุน โดยจะได้มีการจัดตั้งคณะทำงานพิจารณารูปแบบนิติบุคคลในการจัดตั้งที่ต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Navigation
ข่าวเด่น
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-เยอรมนี ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
กิจกรรม
กิจกรรม
สมัครงาน
สมัครงาน
ข่าวฝาก
ข่าวฝาก
Banner Bottom
90 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government