จ.ขอนแก่น เปิดอบรมโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

ที่ โรงแรมชุดาปาร์ค จังหวัดขอนแก่น นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อดำเนินการจัดกระบวนการติดตามผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปบทเรียน ระหว่างวันที่ 11 - 14 มกราคม 2565 โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากการอบรมที่ผ่านมาจำนวน 50 คน มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนเพื่อนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สืบสานและต่อยอดการดำเนินชีวิตให้มีความมั่นคง ตามพระปฐมบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งดำเนินการขับเคลื่อนงานจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริในระดับพื้นที่อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

นายศุภชัย ลีเขาสูง ปลัดจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดอบรมโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กิจกรรมย่อยที่ 2 การจัดกระบวนการติดตามผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียน เพื่อติดตามผลการจัดกิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 3 ร่วม เพื่อ 3 สร้าง ซึ่งได้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2564

โดยมีกิจกรรม การบรรยายในเรื่องศาสตร์พระราชา สู่โคก หนอง นา โมเดล ในเชิงปฏิบัติ การปฏิบัติตนของจิตอาสาพระราชทาน การขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริในระดับพื้นที่ด้วยกลไกประชาชนจิตอาสา และการรับฟังบรรยายในหัวข้อ หลักธรรมกับภาวะผู้นำ ของผู้นำจิตอาสาพระราชทาน การลงพื้นที่ศึกษาดูงาน และการศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติ ณ โครงการโคก หนอง นา ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านกุดหว้า ตำบลดอนดู่ และศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติโครงการโคก หนอง นา ภาคประชาชน ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น การเปิดเวทีอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามผลการขับเคลื่อนงานจิตอาสา ศาสตร์พระราชา และความมั่นคงของชาติ เป็นต้น

 

 

 

 

 

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220114111838989


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
Tab News Sub Department
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
image
image
image