จ.ขอนแก่น เดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ ของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดขอนแก่น (คจพ.จ.) ครั้งที่ 2/2565 ที่ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น และระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุม คือ

1. คำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 5922/2565 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง(ศจพ.ทน./ทม.) ซึ่งจังหวัดขอนแก่น มี 1 เทศบาลนครขอนแก่น 6 เทศบาลเมือง ได้แก่ เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เทศบาลเมืองชุมแพ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองกระนวน และเทศบาลเมืองพล โดยมีนายกเทศมนตรีนคร/นายกเทศมนตรีเมือง เป็นประธานกรรมการ ปลัดเทศบาลนคร กรรมการและเลขานุการ/ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการและสังคมเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2. คำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 132/2565 เรื่อง คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามภารกิจ 5 มิติ ระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ได้แต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน และปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ในแต่ละมติ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจแต่ละมิติร่วมเป็นกรรมการ

3. คำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 131/2565 เรื่อง คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ(ศจพ.อ.) เพิ่มเติม โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้ง 13 หน่วยงาน ร่วมเป็นกรรมการในพื้นที่ 26 อำเภอ

4. การรับรองผลการตรวจสอบและรับรองข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย ระดับจังหวัด โดยศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับ(ศจพ.อ.) อำเภอ 26 อำเภอ ได้ตรวจสอบและรับรองครัวเรือนเป้าหมาย ในระบบ TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform) และครัวเรือนตกหล่นจากระบบ TPMAP ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีจำนวนครัวเรือนตกเกณฑ์ทั้งหมด มีจำนวน 3,952 ครัวเรือน พร้อมประกาศ "วาระจังหวัดขอนแก่น" ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายได้รับความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาในมิติต่างๆ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยระบบ TPMAP 5 มิติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ "แก่นคูน เกื้อกูล คนขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกัน"

5.จังหวัดขอนแก่น กำหนดการ kick Off และการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) 7 ภาคีในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 27 มกราคม 2565

6. การแต่งตั้งทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชิงพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ให้พิจารณาองค์ประกอบแต่ละด้านและบทบาท/ภารกิจ

การดำเนินงานในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยมีนายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน

 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220118122001398


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
Tab News Sub Department
image
ข่าวเด่น
image
ข่าวประชาสัมพันธ์
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
กิจกรรม
image
ประกวดราคา
image
สมัครงาน
image
ข่าวฝาก
image
ที่ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเปิดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแก่น และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ร่วมเป็นประธานฯ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
image
image
image